skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Peri, Giovanni xóa Ngôn ngữ: Spanish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The trade creation effect of immigrants: evidence from the remarkable case of Spain
. 

Peri, Giovanni ; Requena‐Silvente, Francisco

Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économique, November 2010, Vol.43(4), pp.1433-1459 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-4085 ; E-ISSN: 1540-5982 ; DOI: 10.1111/j.1540-5982.2010.01620.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...