skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Ngôn ngữ: Spanish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of a passive Rehabilitation Robot for the wrist joint through the implementation of an Arduino UNO microcontroller

Ceballos, E ; Díaz-Rodriguez, M ; Paredes, P C ; Vargas, P C

Revista UIS Ingeniería, 12 May 2017, Vol.16(1), pp.57-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1657-4583 ; E-ISSN: 2145-8456

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Díaz-Rodriguez, M
  2. Ceballos, E
  3. Paredes, P C
  4. Vargas, P C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...