skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Spanish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lentivirally overexpressed T-bet regulates T-helper cell lineage commitment in chronic hepatitis B patients

Liu, Xueni ; Tang, Zhenghao ; Zhang, Yi ; Hu, Jianjun ; Li, Dan ; Zang, Guoqing ; Yu, Yongsheng

Molecular medicine reports, August 2012, Vol.6(2), pp.361-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1791-3004 ; PMID: 22580570 Version:1 ; DOI: 10.3892/mmr.2012.905

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linfoma cutáneo primario de células T pleomórficas de pequeño y mediano tamaño CD4+ con expresión de marcadores de linfocito T helper folicular y resolución espontánea.
Primary Cutaneous CD4+ Small/Medium-Sized Pleomorphic T-Cell Lymphoma With Expression of Follicular T-Helper Cell Markers and Spontaneous Remission

Ayala, D ; Ramón, M D ; Cabezas, M ; Jordá, E

Actas dermo-sifiliograficas, May 2016, Vol.107(4), pp.357-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1578-2190 ; PMID: 26724830 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.ad.2015.10.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Células T helper foliculares en sangre periférica de pacientes con artritis reumatoide.
Follicular helper T cells in peripheral blood of patients with rheumatoid arthritis

Costantino, Alicia Beatriz ; Acosta, Cristina Del Valle ; Onetti, Laura ; Mussano, Eduardo ; Cadile, Ignacio Isaac ; Ferrero, Paola Virginia

Reumatologia clinica, 2017, Vol.13(6), pp.338-343 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1885-1398 ; PMID: 27595364 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.reuma.2016.07.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anticuerpos anti-CCP en artritis reumatoidea: relación con características clínicas, citocinas Th1/Th2 y HLA-DRB1.
Anti-cyclic citrullinated peptide antibodies in rheumatoid arthritis: relation with clinical features, cytokines and HLA-DRB1

Correa, Paula A ; Tobón, Gabriel J ; Citera, Gustavo ; Cadena, José ; Schneeberger, Emilce ; Camargo, José F ; Maldonado-Cocco, José A ; Anaya, Juan Manuel

Biomedica : revista del Instituto Nacional de Salud, June 2004, Vol.24(2), pp.140-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0120-4157 ; PMID: 15495594 Version:1

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enfermedades alérgicas e infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH)-SIDA en pacientes pediátricos.
Allergic diseases and infection with human immunodeficiency virus (HIV)-AIDS in pediatric patients

Linnemann De Martínez, D L ; López Pérez, G ; Xochihua Díaz, L

Revista alergia Mexico (Tecamachalco, Puebla, Mexico : 1993), 1997, Vol.44(2), pp.55-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-5151 ; PMID: 9296827 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hu, Jianjun
  2. Cadile, Ignacio Isaac
  3. Onetti, Laura
  4. Zang, Guoqing
  5. Jordá, E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...