skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Spanish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Representaciones sociales de la política en los jóvenes: corrupción institucional y mentira

Bruno, Daniela ; Barreiro, Alicia ; Kriger, Miriam

Kairos: Revista de temas sociales, 2011, Issue 28, p.

ISSN: 1514-9331

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kriger, Miriam
  2. Barreiro, Alicia
  3. Bruno, Daniela

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...