skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Spanish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La UE como nuevo tipo de autoridad política: el ejemplo de la política de seguridad

Kaldor, Mary

Revista CIDOB d'afers internacionals, 2012, Issue 100, p. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1133-6595

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La UE como nuevo tipo de autoridad política: el ejemplo de la política de seguridad / The EU as a new form of political authority: the example of security policy

Kaldor, Mary

Revista CIDOB d'Afers Internacionals, 1 December 2012, Issue, pp.113-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 11336595

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La UE como nuevo tipo de autoridad política: el ejemplo de la política de seguridad / The EU as a new form of political authority: the example of security policy

Kaldor, Mary

Revista CIDOB d'Afers Internacionals, 1 December 2012, Issue, pp.113-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 11336595

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Chủ đề 

 1. Democracia  (1)
 2. Ue  (1)
 3. Pcsd  (1)
 4. Gobernanza  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Cơ sở dữ liệu 

 1. JSTOR Archival Journals  (2)
 2. Dialnet  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kaldor, Mary

theo chủ đề:

 1. Democracia
 2. Ue
 3. Pcsd
 4. Gobernanza

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...