skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Spanish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

¿Fue moderno el Holocausto?

Hayes, Peter

Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, 2016, Issue 228, pp.173-190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0185-1918

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

¿Fue moderno el Holocausto?

Hayes, Peter

Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, September-December 2016, Vol.61(228), pp.173-190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0185-1918 ; DOI: 10.1016/S0185-1918(16)30044-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formulaciones de revestimiento o aglutinación de papel y métodos para elaborar y usar las mismas

Hayes, Peter C ; De Jong, Ralph Lewis

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METODO DE PROCESAMIENTO DE COBRE

Hayes, Peter ; Hawker, William ; Jak, Evgueni ; Vaughan, James

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METODO DE REVESTIMIENTO DE PAPEL EMPLEANDO UNA MEZCLA DE UNA DISPERSION DE POLIMERO VINILAROMATICO/ACRILICO CON UNA DISPERSION DE POLIMERO CVINILAROMATICO/DIENO

Abundis, David, L ; Hayes, Peter, C ; Hostetler, Ronald, E

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hayes, Peter
  2. Jak, Evgueni
  3. Hayes, Peter, C
  4. Hayes, P.
  5. Hostetler, Ronald, E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...