skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Spanish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relaciones de equilibrio a largo plazo en los tipos de interés del mercado interbancario europeo

Sánchez, Jorge ; Cobo, María ; García, Susana

Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, 2011, pp.163-179,181-183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10196838

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grecia 2015. Una crónica

Sánchez, Antonio Gazol

Economía UNAM, September 2015, Vol.12(36), pp.49-61

ISSN: 1665-952X ; DOI: 10.1016/j.eunam.2015.10.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grecia 2015: una crónica

Gazol Sánchez, Antonio

Economía UNAM, 2015, Issue 36, pp.49-61

ISSN: 1665-952X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to Promote High-Impact Innovations through Social Innovation Funds: A Call for Public-Private Partnerships
Cómo promover innovaciones de alto impacto a través de fondos de innovación social: Las oportunidades de la cooperación público-privada

Guaipatín, Carlos ; Guaipatín, Carlos ; Guaipatín, Carlos ; Guaipatín, Carlos

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...