skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Spanish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An AS-PCR assay for accurate genotyping of FAD2A/FAD2B genes in peanuts (Arachis hypogaea L.)

Yu, H. T ; Yang, W. Q ; Tang, Y. Y ; Wang, X. Z ; Wu, Q ; Hu, D. Q ; Wang, C. T ; Yu, S. L

Grasas y Aceites, 01 September 2013, Vol.64(4), pp.395-399 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-3495 ; E-ISSN: 1988-4214 ; DOI: 10.3989/gya.118712

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Producción de productos integrales filamentados

Karwowski, Jan P ; Vemulapalli, Vani ; Wang, C. Y. (Eric)

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Composiciones y métodos para tratar cánceres hematológicos dirigiéndose a la interacción SIRPalfa - CD47

Wang, C. Y. Jean ; Dick, John ; Danska, Jayne ; Jin, Liqing ; Theocharides, Alexandre ; Rajakumar, Sujeetha

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Un medio para cumplir promesas: aceites nutricionalmente mejorados

Goldstein , D.A. ; Lemke , S. ; Wang , C.

Enfasis Alimentación Latinoamérica, 2008, Vol.(5), pp.88-92

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of genetic, antigenic and pathotypic criteria for the characterization of IBDV strains

van Den Berg, T. P ; Morales, D ; Eterradossi, N ; Rivallan, G ; Toquin, D ; Raue, R ; Zierenberg, K ; Zhang, M. F ; Zhu, Y. P ; Wang, C. Q ; Zheng, H. J ; Wang, X ; Chen, G. C ; Lim, B. L ; Müller, H

Avian Pathology, 01 October 2004, Vol.33(5), pp.470-476 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0307-9457 ; E-ISSN: 1465-3338 ; DOI: 10.1080/03079450400003650

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

REVESTIMIENTOS SUPERFICIALES DECORATIVOS QUE TIENEN MATERIAL EN PLAQUETAS

Wang, C. David ; Shultz, Jeffrey R ; Chen, Hao A

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPOSICION PARA EL TRATAMIENTO ANTIMICOTICO DE LAS UÑAS Y USO TOPICO DE LA MISMA.
ANTIFUNGAL TREATMENT OF NAILS

Ying Sun ; Juen Liu ; Elizabeth S. Kimbleton ; Jonas Wang, C., T

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (1)
 2. 1997đến2003  (1)
 3. 2004đến2007  (1)
 4. 2008đến2013  (2)
 5. Sau 2013  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (4)
 2. Bài báo  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3)
 2. French  (1)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, X
 2. Toquin, D.
 3. Wu, Q.
 4. Müller, H.
 5. Lim, B. L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...