skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 9.255  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Spanish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

En ratas, el consumo de bebidas negras, normales o light, incrementa el peso corporal y la ansiedad

Henao-Pacheco, Mabel ; Escaño, Marisol ; Dueñas, Zulma

Revista Med, 2018, Vol.26(1), pp.7-13

ISSN: 01215256 ; E-ISSN: 19097700 ; DOI: 10.18359/rmed.3977

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fabrication and Visible-Light Photocatalytic Activity of Ag3PO4/TiO2 Nanotube Arrays

Luo, Tianxiong

Journal of The Chinese Ceramic Society, September 2012, Vol.40(9), pp.1242-1246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0454-5648

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation of CdxMn1-xS Solid Solution Photocatalysts and Their Performance of Hydrogen Production

Huo, Weiguang

Journal of The Chinese Ceramic Society, July 2013, Vol.41(7), pp.1026-1030 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0454-5648

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation of Nanosized Bi3NbO7 and Its Photocatalytic Activity Under Visible-light

Li, Shifeng

Journal of The Chinese Ceramic Society, July 2013, Vol.41(7), pp.1019-1025 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0454-5648

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent Development on Ag3PO4-based Photocatalytic Materials

Tang, Hua2

Journal of The Chinese Ceramic Society, October 2013, Vol.41(10), pp.1354-1365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0454-5648

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fabrication of Rodlike BiVO4/Graphene Oxide Photocatalyst with Highly Visible-Light Photocatalytic Activity

Huang, Xiping

Journal of The Chinese Ceramic Society, October 2012, Vol.40(10), pp.1456-1460 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0454-5648

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Degradation of Levofloxacin Lactate Using Ag/Ag3PO4 Under Visible Light

Wu, Chundu

Journal of The Chinese Ceramic Society, December 2012, Vol.40(12), pp.1796-1801 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0454-5648

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation and Visible-light Photocatalytic Properties of Bi2O3/Diatomite Composite Photocatalyst

Li, Yaogang

Journal of The Chinese Ceramic Society, April 2013, Vol.41(4), pp.567-574 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0454-5648

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and Luminescent Properties of Single-phase White Light-emitting Ba1.3Ca0.7SiO4 Phosphors

Xiao, Linjiu

Journal of The Chinese Ceramic Society, September 2011, Vol.39(9), pp.1406-1410 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0454-5648

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fabrication of CuO/BiVO4 Photocatalysts Under Visible-light-responsivity Through Citric Acid Complexometry

Wu, Qiufang1, 2

Journal of The Chinese Ceramic Society, December 2011, Vol.39(12), pp.1974-1980 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0454-5648

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation of Controllable Morphology CuAl2O4 and Influence on Visible Light Photocatalytic Properties

Hao, Hongshun

Journal of The Chinese Ceramic Society, September 2013, Vol.41(9), pp.1296-1300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0454-5648

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of Internal Curing on Properties of Cement Mortars Prepared from Different Fineness Cements

Wang, Zhi

Journal of The Chinese Ceramic Society, May 2012, Vol.40(5), pp.657-663 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0454-5648

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of Ba0.905Ca0.845Mg0.25SiO4:xEu2+, yMn2+ White-Light Phosphors with the Single-Stage Method and Their Luminescent Properties

Xie, Ying

Journal of The Chinese Ceramic Society, June 2011, Vol.39(6), pp.908-912 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0454-5648

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation and Visible Light Photocatalytic Property of Spinel AB 2O 4 Nanophase Materials

Tang, Nailing

Journal of The Chinese Ceramic Society, February 2011, Vol.39(2), pp.290-295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0454-5648

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation of Bi-Doped TiO2 Photoeatalyst and Their Visible-Light Photocatalytic Activity to Degradation of Resorcinol

Yang, Gangbin

Journal of The Chinese Ceramic Society, October 2012, Vol.40(10), pp.1483-1488 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0454-5648

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and Luminescence Properties of Ca 2La 8Si 6O 26:Eu Red Phosphors

Ji, Tongkun

Journal of The Chinese Ceramic Society, February 2011, Vol.39(2), pp.210-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0454-5648

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors Influencing Phase Formation and Luminescence Properties of Phosphor Sr3SiO5:Eu2+

Meng, Ying

Journal of The Chinese Ceramic Society, September 2011, Vol.39(9), pp.1389-1394 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0454-5648

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation and Photoluminescence Properties of Green-emitting Vanadate Phosphor Ca5Mg4(VO4)6

Zhao, Xiujian

Journal of The Chinese Ceramic Society, March 2013, Vol.41(3), pp.334-341 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0454-5648

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Luminescent Properties of SrIn2O4:Sm3+ and Its Application in Light Emitting Diode

Liu, Kaixian

Journal of The Chinese Ceramic Society, June 2013, Vol.41(6), pp.772-775 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0454-5648

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transmisión de luz visible a través de morteros con fluorita como agregado fino

Montilla, Ary ; Tobón, Jorge ; Farbiarz-Farbiarz, Yosef

Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia, Dec 2015, Issue 77, pp.41-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01206230 ; E-ISSN: 24222844 ; DOI: 10.17533/udea.redin.n77a06

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 9.255  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (390)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1969  (74)
 2. 1969đến1980  (254)
 3. 1981đến1992  (617)
 4. 1993đến2005  (1.941)
 5. Sau 2005  (6.283)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3.053)
 2. French  (369)
 3. Portuguese  (126)
 4. German  (15)
 5. Italian  (13)
 6. Chinese  (3)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Salter, Stuart C
 2. Surman, James J
 3. Harbers, Gerard
 4. Alonso Esteban, Rafael
 5. Dellock, Paul Kenneth

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...