skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Spanish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relación de la leptina, la orexina, el péptido YY y el ghrelin con la recaída al dejar de fumar.
Leptin, Orexin, Peptide YY and Ghrelin Associated with Relapse During Smoking Cessation

De Granda-Orive, José Ignacio ; De Granda-Beltrán, Ana María ; Segrelles-Calvo, Gonzalo

Archivos de bronconeumologia, October 2017, Vol.53(10), pp.543-544 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1579-2129 ; PMID: 28624370 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.arbres.2017.04.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. de Granda-Beltrán, Am
  2. De Granda-Beltrán, Ana María
  3. de Granda-Orive, J.I.
  4. De Granda-Orive, José Ignacio
  5. Segrelles-Calvo, Gonzalo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...