skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Slovenian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sporočilnost macbridovega poročila v pogojih (ne)spreminjajoče se (ne) demokratičnosti mednarodne skupnosti

Roter, Petra ; Šabič, Zlatko

Javnost - The Public, 11 December 2015, Vol.22, pp.S102-S111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1318-3222 ; E-ISSN: 1854-8377 ; DOI: 10.1080/13183222.2015.1129211

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Roter, P
  2. Roter, Petra
  3. Sabic, Z
  4. Šabič, Zlatko
  5. Šabič, Z.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...