skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Politics xóa Ngôn ngữ: Slovak xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National narration and Politics of Memory in post-socialist Georgia

Dundua Salome ; Karaia Tamar ; Abashidze Zviad

Slovak Journal of Political Sciences, 01 April 2017, Vol.17(2), pp.222-240 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1335-9096 ; DOI: 10.1515/sjps-2017-0010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Abashidze Zviad
  2. Karaia, Tamar
  3. Abashidze, Zviad
  4. Karaia Tamar
  5. Dundua Salome

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...