skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: German xóa Ngôn ngữ: Slovak xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Akustične lastnosti timpanov in njihova povezava z instrumentalno prakso

Andraž Poljanec

Muzikološki Zbornik, 01 June 2016, Vol.52(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580-373X ; E-ISSN: 2350-4242 ; DOI: 10.4312/mz.52.1.97-120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Einem Wunder auf der Spur: Die Mozarts und das Miserere von Gregorio Allegri

Hochradner, Thomas

Muzikoloski Zbornik, 2015, pp.41-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580373X ; E-ISSN: 23504242 ; DOI: 10.4312/mz.51.2.41-55

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analiza zvena višjih in srednjih moških pevskih glasov s historičnih posnetkov

Potočan, Zoran

Muzikoloski Zbornik, 2016, pp.121-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580373X ; E-ISSN: 23504242 ; DOI: 10.4312/mz.52.1.121-145

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Instrumentalna fonetična analiza pétih samoglasnikov in pravorečje popularnega pétega besedila popevke

Karmen Brina Kodrič

Muzikoloski Zbornik, 2016, pp.147-169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580373X ; E-ISSN: 23504242 ; DOI: 10.4312/mz.52.1.147-169

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Komponist und Dirigent: Verdi und Mariani

Walter, Michael

Muzikoloski Zbornik, 2015, pp.69-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580373X ; E-ISSN: 23504242 ; DOI: 10.4312/mz.51.2.69-84

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Poljanec, Andraz
  2. Potocan, Zoran
  3. Potocan, Z
  4. Potočan, Zoran
  5. Hochradner, T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...