skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Slovak xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Receptive multilingualism in ‘monolingual’ media: managing the presence of Slovak on Czech websites

Sloboda, Marián ; Nábělková, Mira

International Journal of Multilingualism, 01 May 2013, Vol.10(2), p.196-213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1479-0718 ; E-ISSN: 1747-7530 ; DOI: 10.1080/14790718.2013.789523

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magical realism and the politics of narrative: historical postmodernism in the contemporary Serbian novel

Gvozden, Vladimir

World Literature Studies, 2016, Vol.8(2), pp.64-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1337-9275

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National narration and Politics of Memory in post-socialist Georgia

Dundua Salome ; Karaia Tamar ; Abashidze Zviad

Slovak Journal of Political Sciences, 01 April 2017, Vol.17(2), pp.222-240 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1335-9096 ; DOI: 10.1515/sjps-2017-0010

Toàn văn sẵn có

4
Ženská emancipácia. Diskurz slovenského národného hnutia na prelome 19. a 20. storočia
Ženská emancipácia. Diskurz slovenského národného hnutia na prelome 19. a 20. storočia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ženská emancipácia. Diskurz slovenského národného hnutia na prelome 19. a 20. storočia

Hollý, Karol; Hupka, Jozef (Editor) ; Macho, Peter (Editor)

ISBN: 9788089396160 ; ISBN: 808939616X

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zmeny po zmene, alebo Sociolingvistická situácia štátov východného bloku

Pintér, Tibor

Studie z Aplikovane Lingvistiky, Issue 1, pp.127-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 23366702 ; E-ISSN: 23366702

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EDWARDS, John: Language and Identity. Key Topics in Sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press 2009. 314pp

Vráblová, Júlia

Jazykovedny Casopis, 2011, Vol.62(1), p.70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00215597 ; E-ISSN: 13384287 ; DOI: 10.2478/v10113-011-0006-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REGIONÁLNE POVEDOMIE A IDENTITA REGIÓNOV NA SEVERNOM SLOVENSKU: MULTIMIERKOVÁ PERSPEKTÍVA

Nikischer, Richard

Slovensky Narodopis, 2016, Vol.64(1), pp.8-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13351303 ; E-ISSN: 13399357

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stredna Azia Po Roku 1991: Jazykova Situacia A Politika / Central Asia after the year 1991: Language Situation and Policy

Rahmonová, Nargis

Jazykovedny Casopis, 2012, Vol.63(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00215597 ; E-ISSN: 13384287 ; DOI: 10.2478/v10113-011-0018-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emotion Categorization in Moroccan Arabic and English: a Prototype Approach

Elasri, Khalid

Studie z Aplikovane Lingvistiky, 2018, Issue 1, pp.51-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 23366702 ; E-ISSN: 23366702

Toàn văn sẵn có

10
Najpolitickejšia veda. Slovenská historiografia v rokoch 1948 - 1968
Najpolitickejšia veda. Slovenská historiografia v rokoch 1948 - 1968
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Najpolitickejšia veda. Slovenská historiografia v rokoch 1948 - 1968

Hudek, Adam; Schrammová, Veronika (Editor)

ISBN: 9788097030230 ; ISBN: 8097030233

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analýza vývoje vnímání národní identity nemeckou CDU v letech 1990-2009/

Vít, Michal

Stredoevropske Politicke Studie, Winter 2014, Vol.16(1), pp.92A,93-112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12132691 ; E-ISSN: 12127817

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (1)
 2. 2011đến2011  (2)
 3. 2012đến2012  (1)
 4. 2013đến2014  (2)
 5. Sau 2014  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (8)
 2. Sách  (2)
 3. Bình xét khoa học  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Czech  (5)
 2. Romanian  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Richard Nikischer
 2. Michal Vít
 3. Sloboda, M.
 4. Vrábľová, Júlia
 5. Macho, Peter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...