skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Ngôn ngữ: Slovak xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of Corporate Governance Framework on Economic Performance in European Union

Steinhauser Dušan ; Čukanová Miroslava

Studia Commercialia Bratislavensia, 01 December 2018, Vol.11(40), pp.236-246 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1337-7493 ; DOI: 10.2478/stcb-2018-0018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrology and the looming water crisis: It is time to think, and act, outside the box

Baveye, Philippe C

Journal of Hydrology and Hydromechanics, Jun 2013, Vol.61(2), pp.89-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042790X ; E-ISSN: 13384333 ; DOI: 10.2478/johh-2013-0012

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Necessity of Implementation of Diversity Management Caused by the Actual Development of Cross-border Labour Mobility in EU

Cheben, Juraj ; Lancaric, Drahoslav ; Savov, Radovan

Studia Commercialia Bratislavensia, 2011, Vol.4(13), p.50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13377493 ; E-ISSN: 13393081 ; DOI: 10.2478/v10151-011-0001-4

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stredna Azia Po Roku 1991: Jazykova Situacia A Politika / Central Asia after the year 1991: Language Situation and Policy

Rahmonová, Nargis

Jazykovedny Casopis, 2012, Vol.63(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00215597 ; E-ISSN: 13384287 ; DOI: 10.2478/v10113-011-0018-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diversity in Board of Directors: Review of Diversity as a Factor to Enhance Board Performance

Pechersky, Alexander

Studia Commercialia Bratislavensia, 2016, Vol.9(33), pp.88-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13377493 ; E-ISSN: 13393081 ; DOI: 10.1515/stcb-2016-0009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of the Visegrad group and Baltic countries in terms of multi-criteria competitiveness indicators

Ružeková, Viera ; Kašťáková, Elena

Studia Commercialia Bratislavensia, 2018, Vol.11(39), pp.91-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13377493 ; E-ISSN: 13393081 ; DOI: 10.2478/stcb-2018-0007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TEÓRIE ETNICKEJ IDENTITY KANCHAN CHANDROVEJ A NÁRODNEJ INDIFERENCIE A MOZNOSTI ICH UPLATNENIA PRI HISTORICKOM I ETNOLOGICKOM VÝSKUME JAZYKOVO-KULTÚRNE HETEROGÉNNEHO OBYVATEL'STVA JUHOSLOVENSKÝCH REGIÓNOV A MIEST

Ficeri, Ondrej

Slovensky Narodopis, 2016, Vol.64(3), pp.313-326 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13351303

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (6)
  2. Czech  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lančarič, Drahoslav
  2. Čukanová Miroslava
  3. Steinhauser Dušan
  4. Cheben, Juraj
  5. Baveye, Philippe C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...