skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Ngôn ngữ: Slovak xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methodology considering surface roughness in UV water disinfection reactors.(ORIGINAL PAPER)(Report)

Sultan, Tipu ; Cho, Jin-Soo

Chemical Papers, 2016, Vol.70(6), p.777(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0336-6352 ; DOI: 10.1515/chempap-2016-0020

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cho, Js
  2. Cho, J.-S.
  3. Cho, Jin-Soo
  4. Sultan, Tipu
  5. Sultan, T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...