skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Slovak xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vplyv typu fixácie komponentov a veku pacientov na strednodobú mieru revidovanosti totálnej endoprotézy bedrového kĺbu.
Influence of the Type of Hip-Component Fixation and Age of Patients on Mid-Term Revision Rate of Total Hip Replacement

Kubinec, V

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca, 2018, Vol.85(1), pp.46-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-5415 ; PMID: 30257769 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kubinec, V

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...