skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Slovak xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prototyping user interface of web applications
Prototypování uživatelského rozhraní webových aplikací

Lauko, Matej; Pavlíčková, Jarmila ; Pecinovský, Rudolf

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supporting materials for studying GUI in JavaFX 8
Podpůrné materiály pro výuku tvorby GUI v JavaFX 8

Vallušová, Veronika; Pavlíčková, Jarmila ; Pour, Jan

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pavlíčková, Jarmila
  2. Pecinovský, Rudolf
  3. Lauko, Matej
  4. Pour, Jan
  5. Vallušová, Veronika

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...