skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Slovak xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Control of System with Defined Risk Level

Pavol Tomasov ; Martin Sutak

Advances in Electrical and Electronic Engineering, 01 January 2002, Vol.1(1), pp.3-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1336-1376 ; E-ISSN: 1804-3119

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security aspects of inbound tourism to Israel
Aspekty bezpečnosti v příjezdovém cestovním ruchu Izraele

Vlaháčová, Lucia; Jarolímková, Liběna ; Burda, Petr

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Israeli Security and Existential threats in 21. Century
Izraelská bezpečnost a existenční hrozby v 21. století

Podracká, Petra; Havlová, Radka ; Dubský, Zbyněk

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sutak, Martin
  2. Tomasov, Pavol
  3. Vlaháčová, Lucia
  4. Havlová, Radka
  5. Jarolímková, Liběna

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...