skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Slovak xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Porovnanie danovych nastrojov uplatnovanych v lesnictve SR a v krajinach EU
[Comparison of taxation tools being applied in the forestry of SR and EU countries]

Cukerova , V. )

Ekologicke obhospodarovanie lesov pre ich nepretrzity rozvoj - Ecological management of forests for their sustainable development, Zvolen (Slovak Republic), 23-27 Oct 1995, 1996, pp.267-271

Related ISBN: 80-88853-03-6

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cukerova , V. )

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...