skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Slovak xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Porovanie ultrastruktury bovinnych embryi ziskanych in vivo a in vitro
A comparison of the ultrastructure of bovine embryos produced in vivo and in vitro

Supova , A. ; Kubovicova , E. ; Landa , V. ; Pivko , J. )

Acta Fytotechnica et Zootechnica, 2002, Vol.v 5(3), pp.72-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-258X

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ultrastrukturalna autoradiografia syntezy RNA v bunkach trofoblastu a embryoblastu ranych embryi krav
Ultrastructural autoradiography of RNA synthesis in trophoblast and embryoblast cells of early cow embryos

Pivko , J. ; Grafenau , P. ; Kopecny , V. )

Acta Fytotechnica et Zootechnica, 1999, Vol.(3), pp.74-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-258X

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pivko , J. )
  2. Grafenau , P.
  3. Kubovicova , E.
  4. Kopecny , V. )
  5. Landa , V.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...