skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Slovak xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

XV. KVALITATÍVNY PRÍSTUP A METÓDY VO VEDÁCH O CLOVEKU S PODNÁZVOM PÄTNÁST ROKOV KVALITY? KRITICKÝ POHL'AD NA STAV KVALITATÍVNEHO VÝSKUMU (1. - 2. február 2016, Bratislava)

Hlincíková, Miroslava

Slovensky Narodopis, 2016, Vol.64(1), pp.94-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13351303 ; E-ISSN: 13399357

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Total DNA methylation in the brain in response to decitabine treatment in female rats

Balagova, L ; Buzgoova, K ; Karailiev, P ; Jezova, D

Acta Facultatis Pharmaceuticae, 2019, Vol.66(1), pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03012298 ; E-ISSN: 13386786 ; DOI: 10.2478/afpuc-2019-0005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. Russian  (1)
 2. German  (1)
 3. English  (1)
 4. Czech  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Karailiev P
 2. Balagova, L
 3. Jezova D
 4. Karailiev, P
 5. Buzgoova, K

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...