skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 60  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Slovak xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SÚČASNÁ ÚPRAVA AZYLU V KONTEXTE EURÓPSKEHO PRÁVA

Mráz, Stanislav

Almanach : Aktuálne Otázky Svetovej Ekonomiky a Politiky, 2017, Vol.12(3), pp.75-85

ISSN: 13370715 ; E-ISSN: 13393502

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EURÓPSKA KRAJNÁ PRAVICA V HISTORICKEJ PERSPEKTÍVE

Dudášová, Marianna

Almanach : Aktuálne Otázky Svetovej Ekonomiky a Politiky, 2017, Vol.12(2), pp.13-26

ISSN: 13370715

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prehľad súčasných migračných tokov na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni

Galanská, Nina

Almanach : Aktuálne Otázky Svetovej Ekonomiky a Politiky, 2014, Vol.9(3), pp.179-191

ISSN: 13370715

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

MIGRÁCIA AKO MOŽNÁ PRÍČINA KONFLIKTOV

ROZEMBERG, Peter

DOI: 10.24356/KB/29/7

Toàn văn sẵn có

5
Prístup ku konaniu o azyle čo potrebujete vedieť.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prístup ku konaniu o azyle čo potrebujete vedieť.

European Asylum Support Office ; European Agency for the Management of Operational Cooperation At the External Borders of the Member States of the European Union

ISBN: 978-92-9243-667-4 ; DOI: 10.2847/881925

Toàn văn sẵn có

6
Prístup ku konaniu o azyle.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prístup ku konaniu o azyle.

European Asylum Support Office ; European Agency for the Management of Operational Cooperation At the External Borders of the Member States of the European Union

ISBN: 978-92-9243-643-8 ; DOI: 10.2847/24736

Toàn văn sẵn có

7
Prístup ku konaniu o azyle
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prístup ku konaniu o azyle

European Asylum Support Office ; European Agency for the Management of Operational Cooperation At the External Borders of the Member States of the European Union

ISBN: 978-92-9243-593-6 ; DOI: 10.2847/328973

Toàn văn sẵn có

8
Prístup ku konaniu o azyle
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prístup ku konaniu o azyle

European Asylum Support Office ; European Agency for the Management of Operational Cooperation At the External Borders of the Member States of the European Union

ISBN: 978-92-9243-706-0 ; DOI: 10.2847/89536

Toàn văn sẵn có

9
Prístup ku konaniu o azyle : čo potrebujete vedieť.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prístup ku konaniu o azyle : čo potrebujete vedieť.

European Asylum Support Office ; European Agency for the Management of Operational Cooperation At the External Borders of the Member States of the European Union

ISBN: 978-92-9243-705-3 ; DOI: 10.2847/294552

Toàn văn sẵn có

10
Prístup ku konaniu o azyle.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prístup ku konaniu o azyle.

European Asylum Support Office ; European Agency for the Management of Operational Cooperation At the External Borders of the Member States of the European Union

ISBN: 978-92-9243-633-9 ; DOI: 10.2847/99226

Toàn văn sẵn có

11
Katalóg odborného vzdelávania úradu EASO.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Katalóg odborného vzdelávania úradu EASO.

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9476-213-9 ; DOI: 10.2847/376974

Toàn văn sẵn có

12
Praktická príručka úradu EASO : posudzovanie dôkazov.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Praktická príručka úradu EASO : posudzovanie dôkazov.

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9243-758-9 ; DOI: 10.2847/284568

Toàn văn sẵn có

13
Európsky podporný úrad pre azyl.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Európsky podporný úrad pre azyl.

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9494-195-4 ; DOI: 10.2847/144765

Toàn văn sẵn có

14
Program odborného vzdelávania úradu EASO.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Program odborného vzdelávania úradu EASO.

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9494-064-3 ; DOI: 10.2847/2104

Toàn văn sẵn có

15
Program odborného vzdelávania úradu EASO.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Program odborného vzdelávania úradu EASO.

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9494-529-7 ; DOI: 10.2847/602109

Toàn văn sẵn có

16
Program odborného vzdelávania úradu EASO
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Program odborného vzdelávania úradu EASO

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9494-528-0 ; DOI: 10.2847/221420

Toàn văn sẵn có

17
Praktická príručka : prístup ku konaniu o azyle.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Praktická príručka : prístup ku konaniu o azyle.

European Asylum Support Office ; European Agency for the Management of Operational Cooperation At the External Borders of the Member States of the European Union

ISBN: 978-92-9243-739-8 ; DOI: 10.2847/20342

Toàn văn sẵn có

18
Európsky podporný úrad pre azyl
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Európsky podporný úrad pre azyl

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9494-228-9 ; DOI: 10.2847/649752

Toàn văn sẵn có

19
Katalóg odborného vzdelávania úradu EASO
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Katalóg odborného vzdelávania úradu EASO

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9476-173-6 ; DOI: 10.2847/967031

Toàn văn sẵn có

20
Praktická príručka úradu EASO osobný pohovor.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Praktická príručka úradu EASO osobný pohovor.

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9243-428-1 ; DOI: 10.2847/57156

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 60  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (2)
 2. 1998đến2009  (3)
 3. 2010đến2012  (2)
 4. 2013đến2015  (13)
 5. Sau 2015  (27)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6)
 2. Czech  (5)
 3. Lithuanian  (3)
 4. Hungarian  (3)
 5. French  (3)
 6. Norwegian  (3)
 7. Portuguese  (3)
 8. Polish  (3)
 9. Italian  (3)
 10. Romanian  (3)
 11. Maltese  (3)
 12. Greek  (3)
 13. Icelandic  (3)
 14. Dutch  (3)
 15. Spanish  (3)
 16. Finnish  (3)
 17. Croatian  (3)
 18. German  (3)
 19. Swedish  (3)
 20. Danish  (3)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...