skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Chủ đề: Minority Rights xóa Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Slavic (Other) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interethnic Relations and the Protection of Minority Rights in Serbia

Danijela Gavrilović ; Nevena Petrušić

Migracijske i Etniĉke Teme, 01 December 2011, Vol.27(3), pp.419-439 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1333-2546 ; E-ISSN: 1848-9184

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberal Critique of the Minority Rights’ Concept

Filip Majetić

Migracijske i Etniĉke Teme, 01 April 2010, Vol.26(1), pp.27-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1333-2546 ; E-ISSN: 1848-9184

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Roma Community and International Institutions: Only Relative Success in the Protection of Human and Minority Rights

Jagoda Novak

Migracijske i Etniĉke Teme, 01 December 2004, Vol.20(4), pp.403-432 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1333-2546 ; E-ISSN: 1848-9184

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Serbia between Multiethnicity and Multiculturality

Snežana Ilić

Migracijske i Etniĉke Teme, 01 December 2009, Vol.25(4), pp.363-386 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1333-2546 ; E-ISSN: 1848-9184

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Šokac Croatians in Vojvodina at the Turn of the Century – Basic Characteristics of Their Social Position

Tomislav Žigmanov

Migracijske i Etniĉke Teme, 01 December 2009, Vol.25(4), pp.387-409 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1333-2546 ; E-ISSN: 1848-9184

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attitudes towards Schooling among Pupils, Parents and Teachers: What Has Changed over the Six Years in Vukovar?

Dinka Čorkalo Biruški ; Dean Ajduković

Migracijske i Etniĉke Teme, 01 September 2008, Vol.24(3), pp.189-216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1333-2546 ; E-ISSN: 1848-9184

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...