skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Slavic (Other) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Analysis of Print and Internet Media Content on Lobbying in Croatia

Coric, Dubravka ; Vukovic, Ivan

Drustvena Istrazivanja, 2012, Vol.21(2), pp.545-567 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13300288 ; E-ISSN: 18486096

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LGBT organizacije u SAD kao interesne grupe: osobine i uticaj

Antonić, Slobodan

Sociologija, 2012, Vol.54(3), pp.437-462 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0318

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LIDERSTVO / LEADERSHIP, Lobying, Networking, Education, Beograd

Plenkovic, Mario

Media, Culture, and Public Relations, 2016, Vol.7(2), pp.230-231

ISSN: 13336371

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OTHER AND DIFFERENT: MARIBOR IN SEARCH OF ITS NEW (HI)STORY/Drugi i Drugaciji: Maribor u potrazi za svojom novom istorijom

Trcek, Franc

Sociologija, 2014, Vol.56(2), pp.167-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380318

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

War veteran's policy in Bosnia and Herzegovina

Obradovic, Nikolina

Revija za Socijalnu Politiku, 2017, Vol.24(1), p.93(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1330-2965 ; DOI: 10.3935/rsp.v24i1.1367

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE NEOLIBERAL IDEOLOGY, ITS CONTRADICTIONS, THE CONSEQUENCES AND CHALLENGES FOR SOCIAL WORK/NEOLIBERALNA IDEOLOGIJA, NJEZINE PROTURJECNOSTI, POSLJEDICE I IZAZOVI ZA SOCIJALNI RAD

Stark, Christian

Studijski Centar Socijalnog Rada. Ljetopis, 2018, Vol.25(1), p.39(25) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1330-6456 ; DOI: 10.3935/ljsr.v25i1.196

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

KONSTRUKCIJA SAGLASNOSTI: SVAKODNEVICA I PROSTORNE STRATEGIJE NEOLIBERALIZMA/Construction of Consent: Everyday Life and Spatial Strategies of Neoliberalism

Marinkovic, Dusan ; Ristic, Dusan

Sociologija, 2015, Vol.57(1), pp.112-132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380318 ; DOI: 0001976551; 10.2298/SOC1501112M

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (2)
 2. 2014đến2014  (1)
 3. 2015đến2015  (1)
 4. 2016đến2017  (2)
 5. Sau 2017  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6)
 2. Croatian  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Antonić, Slobodan
 2. Sinčić Ćorić, Dubravka
 3. Vuković, Ivan
 4. Coric, Dubravka
 5. Obradović, Nikolina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...