skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Serbo-Croatian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geri Alan Fajn i Tim Helet. Prašina: Studija iz sociološkog minijaturizma

Fine, Gary Alan ; Hallet, Tim

Етноантрополошки проблеми, 2006, Vol.1(2), pp.233-251 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0353-1589 ; E-ISSN: 2334-8801

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The Macedonian nation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Macedonian nation

Taškovski, Dragan

Toàn văn không sẵn có

3
Learning from Bosnia: Approaching Tradition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning from Bosnia: Approaching Tradition

Mahmutćehajić, Rusmir

ISBN: 9780823224531 ; E-ISBN: 9780823248087

Toàn văn không sẵn có

4
Strangers either way the lives of Croatian refugees in their new home
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strangers either way the lives of Croatian refugees in their new home

Jasna Capo Zmegac

E-ISBN 1845453174 ; E-ISBN 9780857453181 ; E-ISBN 9781845453176

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medunarodna konferencija Hrvatskoga socioloskog drustva »Clash of Civilisations in the 21st Century«

Gregurovic, Margareta

Revija za Sociologiju, Vol.45(3), pp.314-319 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0350154X ; E-ISSN: 18467954 ; DOI: 10.5613/rzs.45.3.5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TEORIJSKA KONCEPTUALIZACIJA KOLEKTIVNIH SJECANJA U SOCIOLOGIJI I SRODNIM DRUSTVENIM ZNANOSTIMA

Bencic, Andriana

Drustvena Istrazivanja, 2016, Vol.25(1), pp.1-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13300288 ; E-ISSN: 18486096 ; DOI: 10.5559/di.25.1.01

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ULICNA NOMENKLATURA GRADA SPLITA KAO ODRAZ POLITICKIH I KULTURNIH PROMJENA

Mirosevic, Lena ; Borzic, Marin

Etnoloska Tribina, 2014, Vol.44(37), pp.187-201,296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03511944 ; E-ISSN: 13330993

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (1)
 2. 2005đến2005  (1)
 3. 2006đến2006  (1)
 4. 2007đến2014  (2)
 5. Sau 2014  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (4)
 2. Sách  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gregurović, Margareta
 2. Seligman, Adam
 3. Mirošević, Lena
 4. Gregurovic, Margareta
 5. Jasna Capo Zmegac

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...