skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Serbo-Croatian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Izbor - Kosmet, 2008 / 03 / 14

Miscellaneous

IZBOR - Kosmet

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Državni terorizam i protuterorizam

Primoratz, Igor

Politička Misao, 2002, Issue 3, pp.60-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3241 ; E-ISSN: 1846-8721

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Miranda: ustavna pravica ali ne?

Čibej, Zarja

Revus, 10 November 2005, pp.7-35

ISSN: 1581-7652 ; E-ISSN: 1855-7112 ; DOI: 10.4000/revus.1752

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Nhan đề tạp chí 

 1. Politička Misao  (1)
 2. Revus  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Slovenian  (1)
 2. English  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Miscellaneous
 2. Primoratz, Igor
 3. Čibej, Zarja

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...