skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Serbo-Croatian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vijeća nacionalnih manjina

Petričušić, Antonija

Revus, 10 June 2012, pp.91-104

ISSN: 1581-7652 ; E-ISSN: 1855-7112

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pravice manjšin in jezikovne pravice v medijih v Republiki Sloveniji in v tujini

Žurej, Jurij

Revus, 10 June 2004, pp.81-93

ISSN: 1581-7652 ; E-ISSN: 1855-7112

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ustavnopravne meje referendumske demokracije

Teršek, Andraž

Revus, 10 November 2005, pp.77-90

ISSN: 1581-7652 ; E-ISSN: 1855-7112

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Veličastnih sedem

Ribičič, Ciril

Revus, 10 December 2009, pp.167-181

ISSN: 1581-7652 ; E-ISSN: 1855-7112 ; DOI: 10.4000/revus.1168

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Petričušić, Antonija
  2. Žurej, Jurij
  3. Ribičič, Ciril
  4. Teršek, Andraž

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...