skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Serbo-Croatian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

POSTUPAK ZAPTIVANJA POROZNIH GRAĐEVINSKIH MATERIJALA I GRADJEVINSKIH DELOVA

Pleyers Gerd

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

POSTUPAK PROIZVODNJE UGLJENIČNIH BLOKOVA VRLO OTPORNIH NA TERMIČKE ŠOKOVE

Dreyer Christian ; Samanos Bernard

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MIKROBIOLOGISCHE ENERGIEQUELLE ZUM ANTRIEB EINES VERBRAUCHERS

Christian Uphoff

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

POSTUPAK ZA PROIZVODNJU JEDNOG VEZIVA I NJEGOVA PRIMENA

Perander Michael ; Talling Bob ; Le Beel Jean

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...