skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Serbo-Croatian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of Acoustic Model for Croatian Language Using HTK

Dropuljić, Branimir ; Petrinović, Davor

Automatika, 01 January 2010, Vol.51(1), p.79-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0005-1144 ; E-ISSN: 1848-3380 ; DOI: 10.1080/00051144.2010.11828357

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predmetno pretraživanje u knjižnicnim katalozima s web-suceljem
Subject retrieval in web-based library catalogs

Golub, Koraljka; Library and Information Science

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Customized Data Delivery through Web Portals: A Case Study

Guenther, Kim

Online, 1999, Vol.23(6), p.51

ISSN: 0146-5422 ; E-ISSN: 2324-9706

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Programming Language Design for Event-Driven Service Composition

Srbljić, Siniša ; Škvorc, Dejan ; Skrobo, Daniel

Automatika, 01 January 2010, Vol.51(4), p.374-386 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0005-1144 ; E-ISSN: 1848-3380 ; DOI: 10.1080/00051144.2010.11828393

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introducing Model-Based Techniques into Development of Real-Time Embedded Applications

Babić, Josip ; Marijan, Siniša ; Petrović, Ivan

Automatika, 01 January 2011, Vol.52(4), p.329-338 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0005-1144 ; E-ISSN: 1848-3380 ; DOI: 10.1080/00051144.2011.11828432

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating Streaming Computations for Efficient Execution on Novel Multicore Architectures

Knezović, Josip ; Kovač, Mario ; Mlinarić, Hrvoje

Automatika, 01 January 2010, Vol.51(4), p.387-396 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0005-1144 ; E-ISSN: 1848-3380 ; DOI: 10.1080/00051144.2010.11828394

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamaid, an Anthropomorphic Robot for Research on Domestic Service Applications

Stückler, Jörg ; Behnke, Sven

Automatika, 01 January 2011, Vol.52(3), p.233-243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0005-1144 ; E-ISSN: 1848-3380 ; DOI: 10.1080/00051144.2011.11828422

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of Nonlinear Digital Audio Systems Through Transparency Reduction Using the Combined Test Signal

Domitrović, Hrvoje ; Jambrošić, Kristian ; Horvat, Marko

Automatika, 01 January 2010, Vol.51(3), p.284-292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0005-1144 ; E-ISSN: 1848-3380 ; DOI: 10.1080/00051144.2010.11828382

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The PEIS Table: An Autonomous Robotic Table for Domestic Environments

Di Lello, Enrico ; Saffiotti, Alessandro

Automatika, 01 January 2011, Vol.52(3), p.244-255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0005-1144 ; E-ISSN: 1848-3380 ; DOI: 10.1080/00051144.2011.11828423

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...