skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Child Behavior xóa Ngôn ngữ: Russian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interhemispheric Interaction in Children with Autonomic Dysfunction of the Sinus Node.(Report)

Kolesnikova, L. I. ; Korolyeva, N. V. ; Bugun, O. V. ; Kolesnikov, S. I. ; Dolgikh, V. V.

Bulletin of Experimental Biology and Medicine, Sept, 2009, Vol.148(3), p.374(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4888

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kolesnikova, L
  2. Kolesnikova, LI
  3. Kolesnikov , S. I.
  4. Korolyeva, N
  5. Dolgikh, V. V.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...