skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: AGRIS (United Nations, Food and Agriculture Organization) xóa Ngôn ngữ: Russian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ФОРМИРОВАНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СРЕДЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РАЗРЕЗА ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Дашко Р.Э. ; Зайдуллина Л.М. ; Национальный Минерально-Сырьевой Университет «горный»

Международный научно-исследовательский журнал, 2015(40)

ISSN: 2303-9868

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...