skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Psychology xóa Ngôn ngữ: Russian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Müzik Eğitimi Anabilim Dalında Öğrenim Gören Öğrencilerin Müzik Dinleme Ve Çalma Alışkanlıkları (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Örneği)

Demirci, Bahar ; Hamzaoğlu Birer, Aysun Rabia

TURAN-SAM, 2017, Vol.9(36), pp.227-233 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1308-8041 ; E-ISSN: 1309-4033

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

About the book by Riitta V. Lahtinen and Russ C. Palmer. The Body Story

Salomatina I.V

Sovremennaâ Zarubežnaâ Psihologiâ, 01 December 2012, Issue 3, pp.98-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2304-4977 ; E-ISSN: 2304-4977

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Оздоровительно-развивающий подход к системе музыкального обучения детей младшего школьного возраста

Malashevskaja, I.A

Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență Socială, 2017, Issue 46(1), pp.70-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1857-0224 ; E-ISSN: 1857-4432

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Я КАК ДРУГОЙ В ТВОРЧЕСТВЕ ДИАНЫ АРБЕНИНОЙ

Afanasiev, Anton Sergeyevich

Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки, 2014, Vol.156(2), pp.36-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1815-6126

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Active group music therapy: practice and prospects of the method in psychiatric hospital

Iscanderov M.N

Konsulʹtativnaâ Psihologiâ i Psihoterapiâ, 01 April 2010, Vol.18(2), pp.132-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2075-3470 ; E-ISSN: 2311-9446

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ КАК ФАКТОР ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ И ХОРЕОГРАФИИ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Rebrowa, Elena

Ars Inter Culturas, 2014, Issue 3, pp.137-153

ISSN: 2083-1226

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (2)
  2. Turkish  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Toklu, İsmail Tamer
  2. Uysal, Hülya
  3. Iscanderov M.N
  4. Bilgiz, Şeyma
  5. Hamzaoğlu Birer, Aysun Rabia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...