skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Language Policy xóa Ngôn ngữ: Russian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Языковая руссификация в Российской империи: cтали ли крестьяне русскими?
Linguistic russification in the Russian Empire: peasants into Russians?

Pavlenko, Aneta

Russian Linguistics, 2011, Vol.35(3), pp.331-350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3487 ; E-ISSN: 1572-8714 ; DOI: 10.1007/s11185-011-9078-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. JSTOR Current Journals  (1)
  4. JSTOR Archival Journals  (1)
  5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Aneta Pavlenko
  2. Pavlenko, Aneta

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...