skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Ngôn ngữ: Russian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Working out of users' module authorization and differentiation of access rights to the date

Belov D.E. , Sniizhk ; Shanin A.F. , Sniizhk

The collection of proceedings SNIIZHK., 2013, Vol.(6-), pp.325-338

ISSN: 0372-3054

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Working out of users' module authorization and differentiation of access rights to the date

Belov D.E. , Sniizhk ; Shanin A.F. , Sniizhk

The collection of proceedings SNIIZHK., 2013, Vol.(6-), pp.325-338

ISSN: 0372-3054

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shanin A.F. , Sniizhk
  2. Belov D.E. , Sniizhk

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...