skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 71.488  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Russian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Electro-deposition of metals: a practical, comprehensive work comprising electro-plating, galvanoplastic operations and electrotyping; deposition of metals by the contact and immersion processes; coloring of metals; lacquering; methods of grinding and polishing ..
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ обработки ферганской уранованадиевой руды

Bashilov I.Ya

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ очистки металлов

V.St. Dzhedi

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ очищения сернокислого глинозема от железа

Zbarskij B.I

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ переработки сплавов меди и цинка (латуни)

Smirnov N.P

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ переработки сложных природных солей щелочных металлов

A. Lambert

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения безводного сернокислого натрия из глауберовой соли

Ilinskij V.N

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ восстановления хромовой кислоты в сернокислую окись хрома

Kizhaev V.P

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ выделения соды из воды содовых озер в зимнее время

Gruzov N.G ; Gruzov N.N ; Novikov A.P ; Sudarikov A.N

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ разделения смеси галоидных соединений циркония и гафния

A.E. Van-Arkel ; Ya.G. De-Boer

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ разделения гафния и циркония

G. Khevezi ; D. Koster

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ отделения гафния от циркония

G. Fon Khevezi ; D. Koster

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ отделения циркония от гафния

G. Fon Khevezi ; D. Koster

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ восстановления хромовой кислоты, в частности для получения хромовых квасцов

Langovoj S.P ; Rejznek A.R

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Электролизер с биполярными электродами

Khrenov K.K

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Устройство для производства металлических отливок

G.A. Shvartts

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ электролитической переработки латуни на порошкообразную медь и хлористый цинк

Stender V.V ; Fedotev N.P

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Изложница с суживающимся книзу сечением и с вертикально перемещающимся днищем

Volynskij S.V

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Аппарат для электролиза воды

L. Nazale

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 71.488  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.703)
 2. Toàn văn trực tuyến (60.580)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (1.933)
 2. 1961đến1974  (7.481)
 3. 1975đến1988  (6.963)
 4. 1989đến2003  (14.623)
 5. Sau 2003  (40.480)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (45.188)
 2. Ukrainian  (3.180)
 3. French  (806)
 4. Romanian  (368)
 5. German  (60)
 6. Slovak  (30)
 7. Lithuanian  (29)
 8. Spanish  (13)
 9. Chinese  (11)
 10. Italian  (5)
 11. Arabic  (4)
 12. Polish  (2)
 13. Czech  (1)
 14. Macedonian  (1)
 15. Portuguese  (1)
 16. Dutch  (1)
 17. Finnish  (1)
 18. Danish  (1)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. T - Technology .  (78)
 2. Q - Science.  (54)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Originating Research Org. Not Identified
 2. Oding, I. A
 3. G. Burkhartts
 4. Shcherbakov I.G
 5. Konstantov S.V

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...