skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Ngôn ngữ: Russian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Development and implementation of a simulator for abstract state machines with real time and model-checking of properties in a language of first order predicate logic with time
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and implementation of a simulator for abstract state machines with real time and model-checking of properties in a language of first order predicate logic with time

Vassiliev, Pavel

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vassiliev, Pavel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...