skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Russian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Проектирование железобетонных конструкций

Бачинский В.Я; Голышев А.Б; Полищук В.П; Руденко И.В

К. : Бид., 1985 - (690 ПРO 1985)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Полищук В.П
  2. Руденко И.В
  3. Бачинский В.Я
  4. Голышев А.Б

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...