skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Russian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of combined administration of ripronat and rotavit royal on the working capacity of the young football players

Maskhulia, L ; Akhlakatsi, V ; Chutkerashvili, T ; Chelidze, K ; Matiashvili, M

Georgian medical news, November 2011, Vol.11(200), pp.67-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1512-0112 ; PMID: 22201084 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peculiarities of sensory support of psychomotor activity that requires visual attention

Tkachenko, P V ; Bobyntsev, I I

Bulletin of experimental biology and medicine, August 2012, Vol.153(4), pp.419-23 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1573-8221 ; PMID: 22977834 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential description of heart rate regulatory mechanisms of young men at sensory-motor and psychoemotional load during high frequency sound exposure

Nachkebia, J ; Kvachadze, I ; Tsibadze, A

Georgian medical news, May 2005(122), pp.57-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1512-0112 ; PMID: 15988086 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chelidze, K
  2. Akhlakatsi, V
  3. Matiashvili, M.
  4. Maskhulia, L.
  5. Kvachadze, I

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...