skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Russian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

СОЕДИНЕНИЯ-ИНГИБИТОРЫ АУТОТАКСИНА
AUTOTAXIN INHIBITOR COMPOUNDS

Hutchinson John, Howard ; Lonergan David

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

АНТАГОНИСТЫ РЕЦЕПТОРОВ ПРОСТАГЛАНДИНА D
ANTAGONISTS OF PROSTAGLANDIN DRECEPTORS

Hutchinson John, Howard ; Seiders Thomas, Jon ; Wang Bowei ; Arruda Jeannie, M ; Stearns Brian, Andrew

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИЕ АНТАГОНИСТЫ РЕЦЕПТОРОВ ЛИЗОФОСФАТИДНОЙ КИСЛОТЫ
POLYCYCLIC ANTAGONISTS OF LYSOPHOSPHATIDIC ACID RECEPTORS

Hutchinson John, Howard ; Seiders Thomas, Jon ; Wang Bowel ; Arruda Jeannie, M ; Roppe Jeffrey, Roger ; Parr Timothy

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

N,N-ДИЗАМЕЩЕННЫЕ АМИНОАЛКИЛБИФЕНИЛЫ В КАЧЕСТВЕ АНТАГОНИСТОВ РЕЦЕПТОРОВ ПРОСТАГЛАНДИНА D
N,N-DISUBSTITUTED AMINOALKYLBIPHENYL ANTAGONISTS OF PROSTAGLANDIN DRECEPTORS

Hutchinson John, Howard ; Stearns Brian, Andrew ; Scott Jill, Melissa ; Truong Yen, Pham ; Roppe Jeffrey, Roger ; Stock Nicholas, Simon ; Arruda Jeannie, M ; Seiders Thomas, Jon ; Wang Bowei ; Volkots Deborah

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ИНГИБИТОРЫ ПРОТЕИНА, АКТИВИРУЮЩЕГО 5-ЛИПОКСИГЕНАЗУ (FLAP)
5-LIPOXYGENASE-ACTIVATING PROTEIN (FLAP) INHIBITORS

Hutchinson John, H ; Prasit Petpiboon, Peppi ; Moran Mark ; Evans Jillian, F ; Stearns Brian, Andrew ; Roppe Jeffrey, Roger ; LI Yiwei ; Zunic Jasmine, Eleanor ; Arruda Jeannie, M ; Stock Nicholas, Simon ; Haddach Mustapha

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ИНГИБИТОРЫ ПРОТЕИНА, АКТИВИРУЮЩЕГО 5-ЛИПОКСИГЕНАЗУ (FLAP)
5-LIPOXYGENASE-ACTIVATING PROTEIN (FLAP) INHIBITORS

Hutchinson John, H ; Prasit Petpiboon, Peppi ; Moran Mark ; Evans Jillian, F ; Stearns Brian, Andrew ; Roppe Jeffrey, Roger ; LI Yiwai ; Zunic Jasmine, Eleanor ; Arruda Jeannie, M ; Stock Nicholas, Simon ; Haddach Mustapha

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ИНГИБИТОРЫ БЕЛКА, АКТИВИРУЮЩЕГО 5-ЛИПОКСИГЕНАЗУ (FLAP)
5-LIPOXYGENASE-ACTIVATING PROTEIN (FLAP) INHIBITORS

Hutchinson John, Howard ; Prasit Petpiboon, Peppi ; Stearns Brian, Andrew ; Evans Jillian, F ; Moran Mark ; LI Yiwei ; Wang Bowei ; Truong Yen, Pham ; Roppe Jeffrey, Roger ; Scott Jill, Melissa ; Zunic Jasmine, Eleanor ; Arruda Jeannie, M ; Seiders Thomas, Jon ; Stock Nicholas, Simon ; Haddach Mustapha

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ИНГИБИТОРЫ БЕЛКА, АКТИВИРУЮЩЕГО 5-ЛИПОКСИГЕНАЗУ (FLAP)
5-LIPOXYGENASE-ACTIVATING PROTEIN (FLAP) INHIBITORS

Hutchinson John, Howard ; Prasit Petpiboon, Peppi ; Stearns Brian, Andrew ; Evans Jillian, F ; Moran Mark ; LI Yiwei ; Wang Bowei ; Truong Yen, Pham ; Roppe Jeffrey, Roger ; Scott Jill, Melissa ; Zunic Jasmine, Eleanor ; Arruda Jeannie, M ; Seiders Thomas, Jon ; Stock Nicholas, Simon ; Haddach Mustapha

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

АНТАГОНИСТЫ РЕЦЕПТОРОВ ИНТЕГРИНОВ
INTEGRIN RECEPTOR ANTAGONISTS

Duggan, Mark, E ; Meissner, Robert, S ; Hutchinson, John, H ; Halczenko, Wasyl ; Askew, Ben, C ; Coleman, Paul, J ; Patane, Michael, A ; Wang, Jiabing ; Perkins, James, J

Toàn văn sẵn có

10
Differential and integral calculus
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential and integral calculus

Snyder, Virgil; Hutchinson, John Irwin

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

АНТАГОНИСТЫ РЕЦЕПТОРА ИНТЕГРИНА
INTEGRIN RECEPTOR ANTAGONISTS

Askew, Ben, C ; Coleman, Paul, J ; Duggan, Mark, E ; Halczenko, Wasyl ; Hartman, George, D ; Hunt, Cecilia ; Hutchinson, John, H ; Meissner, Robert, S ; Patane, Michael, A ; Smith, Garry, R ; Wang, Jiabing

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (1)
 2. 2002đến2010  (2)
 3. 2011đến2011  (1)
 4. 2012đến2013  (4)
 5. Sau 2013  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (10)
 2. Sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Arruda Jeannie, M
 2. Hutchinson John, Howard
 3. Stearns Brian, Andrew
 4. Roppe Jeffrey, Roger
 5. Seiders Thomas, Jon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...