skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Russian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiếng Nga : Giáo trình dùng cho các trường đại học khối tự nhiên, năm thứ 2

Arôxêva T.E.; Rôgôva L.G; Đặng Văn Giai Người dịch

H. : ĐH & THCN, 1987 - (491.7 ARO 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiếng Nga : Giáo trình dùng cho các trường đại học khối tự nhiên, năm thứ 1

Nakhabina M.M.; Sipixô L.V; Đặng Văn Giai Người dịch

H. : ĐH & THCN, 1986 - (491.7 NAK 1986)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình đọc hiểu tiếng Nga

H ĐHQGHN; 2003

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Исстория СССР : для студентов-иностранцев под готовительных факльтетов

Алексесвой Л.А. Ред

М. : Высшая школа, 1985 - (947 ИСТ 1985)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

История СССР . Часть 1

Парфенова И. Я.

М. : Мос. университет, 1974 - (947.07 ПAP(1) 1974)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Пособие по истории СССР для поступающих в вузов

Мальков В. В.

М. : Выс. школа, 1974 - (947.07 MAЛ 1974)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Страницы истории : Книга для чтения на русском языке

Сыров С. Н.

М. : Рус язы, 1975 - (947 СЫР 1975)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

История россии : пособие для поступающих в вузы

Зуева И.Н. редактор

М. : Высшая школа, 1995 - (947 ИCT 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

учебные пособие по русскому языку : Для студентов-иностранцев подготовительных факультетов

М. : Выш. шко., 1971 - (491.7 УЧЕ 1971)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở vật lí. Tập 1, Cơ học 1

Halliday David; Hoàng Hữu Thư Chủ biên; Ngô Quốc Quýnh người dịch; Resnick Robert; Walker Jearl; Đào Kim Ngọc Chủ biên

H. : Giáo dục, 2001 - (530.071 HAL(1.1) 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình tiếng Nga chuyên ngành Hướng dẫn viên Phiên dịch

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2009 - (491.78 GIA 2009)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Римские древности : Учебное пособие

Санчурский Н. В.

M. : MГУ, 1995 - (930 САН 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Квантовые поля : Учебн. пособие для вузов

Боголюбов Н.Н.; Ширков Д.В

М. : Физматлит, 1993 - (530.12 БОГ 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Хрестоматия по русскому языку : для студентов-иностранцев

Конопёлкин А. Ф.

М. : Выш. шко., 1978 - М. : Высш. школа, 1978 - (491.76 КОН 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Общая химия

Гузей Л. С.; Гузей А. С; Кузнесов В. Н

М.: МГУ/ 1999 - М. : МГУ, 1999 - (541 ГУЗ 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình Tiếng Nga chuyên ngành hướng dẫn viên phiên dịch РУССКИЙ язык ДЛЯ ГИДОВ ПЕРЕВОДЧИКОВ

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2009 - (491.7803 GIA 2009)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Trong mục lục thư viện (13)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Đặng Văn Giai
  2. Walker Jearl
  3. Мальков В. В
  4. Nakhabina M.M
  5. Ширков Д.В

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...