skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Russian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

About the influence of carbon nanomaterials on the properties of cement and concrete

Urkhanova Larisa A ; Lkhasaranov Solbon A ; Buyantuev Sergey L ; Kuznetsova Anastasia Yu

Nanotehnologii v stroitelʹstve, 01 October 2016, Vol.8(5), pp.16-41 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2075-8545

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE HIGH-TEMPERATURE (OXIDATION-RESISTANT) FIBROVER-MIKULITOBETON COMPOSITES WITH THE PUMICE APPLICATION

A. Z. Zhukov ; G. N. Khadzhishalapov ; T. A. Khezhev ; Kh. A. Khezhev

Vestnik Dagestanskogo Gosudarstvennogo Tehničeskogo Universiteta: Tehničeskie Nauki, 01 July 2016, Vol.35(4), pp.118-123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2073-6185 ; E-ISSN: 2542-095X ; DOI: 10.21822/2073-6185-2014-35-4-118-123

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Possible prospects of utilizing saline waste generated by thermal treatment of organophosphorus agents reaction mass

T. V. Vorobyov ; D. A. Zygin ; E. A.Vasil'kova

DOI: 10.25750/1995-4301-2014-3-020-024

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THEORETICAL BASIS OF COMPATIBILITY OF COMPLETELY-FILLED MULTICOMPONENT BINDING SYSTEMS

M. Sh. Salamanova ; S. A.Yu. Murtazaev ; D. K.-S. Bataev ; A. Kh. Alaskhanov

Vestnik Dagestanskogo Gosudarstvennogo Tehničeskogo Universiteta: Tehničeskie Nauki, 01 April 2020, Vol.47(1), pp.165-173 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2073-6185 ; E-ISSN: 2542-095X ; DOI: 10.21822/2073-6185-2020-47-1-165-173

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

STRUCTURE AND PROPERTIES OF CONNECTING ALKALINE ACTIVATION USING CEMENT DUST

S. A. Aliev ; R. S.-A. Murtazayevа ; M. Sh. Salamanova

Vestnik Dagestanskogo Gosudarstvennogo Tehničeskogo Universiteta: Tehničeskie Nauki, 01 August 2019, Vol.46(2), pp.148-157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2073-6185 ; E-ISSN: 2542-095X ; DOI: 10.21822/2073-6185-2019-46-2-148-157

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Механоактивированные композиции на основе портландцемента и минеральных добавок; mechanically activated Blends based on portland cement and mineral additives

Калинкина Елена Владимировна, ; Гуревич Бася Израильевна, ; Калинкин Александр Михайлович, ; Тюкавкина Вера Владимировна, ; Серова Екатерина Сергеевна,

DOI: 10.25702/KSC.2307-5252.2018.9.1.837-842 ; Related DOI: 10.25702/10.25702/KSC.2307-5252.9-1/2 ; Related ISSN: 2307-5252

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. M. Sh. Salamanova
  2. Lkhasaranov Solbon A
  3. Urkhanova, L.A.
  4. D. K.-S. Bataev
  5. A. Z. Zhukov

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...