skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PSYCHOMETRY SYSTEM WITH ONLINE ACCESS

Grigore Dumitru

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPARATUS FOR DIAGNOSING ORTHODONTIC CONDITIONS

Bergersen Earl O

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for controlling Internet content output to the user terminal

Pistol Mihail

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for controlling Internet content output to the user terminal

Pistol Mihail

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM FOR REAL-TIME WARNING AND COMMUNICATING EMERGENCY SITUATIONS

Varga Zsigmond Karoly ; Cândea Filimon Daniel

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM FOR REAL-TIME WARNING AND COMMUNICATING EMERGENCY SITUATIONS

Varga Zsigmond Karoly ; Cândea Filimon Daniel

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND SYSTEM FOR AUDITING CHANGES PERFORMED ON DATA

Stan George-Mihail ; Nedelcu Radu-Bogdan ; Trascu Ion-Ovidiu

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM AND METHOD OF EVALUATION AND CONTROL OF INDUSTRIAL POLLUTION

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERACTIVE SYSTEM FOR RENDERING THE CUSTOMER-TRADER RELATIONSHIP MORE EFFICIENT

Raia Sorin

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERACTIVE SYSTEM FOR RENDERING THE CUSTOMER-TRADER RELATIONSHIP MORE EFFICIENT

Raia Sorin

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTEGRATED COMPUTERIZED SYSTEM FOR CUSTOMIZED ADAPTIVE COUNSELLING IN THE FIELD OF MEDICAL THERAPY

Petruş Andrei ; Ciureanu Ştefan-Vlad ; Petruş Alexandra

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pistol Mihail
  2. Cândea Filimon Daniel
  3. Varga Zsigmond Karoly
  4. Raia Sorin
  5. Grigore Dumitru

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...