skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Ngôn ngữ: Romanian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

De la istorie naţională la istorie europeană în şcolile româneşti

Colceru-Mihul, Emilian

Polis. Journal of Political Science, 2016, Vol.IV(11), pp.85-96

ISSN: 1221-9762

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultură şi biopolitică în România

Pârâianu , Răzvan

Studia Universitatis Petru Maior. Historia, 2009, Issue 9, pp.379-384

ISSN: 1582-8433

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pârâianu , Răzvan
  2. Colceru-Mihul, Emilian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...