skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Romanian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media effects theories

Maftei-Golopenția, Elena

Management Intercultural, 2015, Issue 34, pp.361-369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1454-9980 ; E-ISSN: 2285-9292

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The social origins of the new bourgeoise in the Algerian cities - an exploratory study in the city of Maghnia

Lalaouna, Dalila ; Abdelaoui, Linda ; Kaddouri, Meriem

Management Intercultural, 2016, Issue 37, pp.369-379 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1454-9980 ; E-ISSN: 2285-9292

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kaddouri, Meriem
  2. Abdelaoui, Linda
  3. Maftei-Golopenția, Elena
  4. Lalaouna, Dalila

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...