skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Romanian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluarea implicării pacienților în livrarea serviciilor de medicină dentară: beneficiile unei abordări bazate pe managementul calității

Marius Ionuț Ungureanu ; Mara Paula Timofe ; Răzvan Mircea Cherecheş

Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, 01 December 2014, Vol.16(35), pp.160-169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1454-1378

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mara Paula Timofe
  2. Marius Ionuț Ungureanu
  3. Răzvan Mircea Cherecheş

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...