skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Romanian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Absenţa percepţiei haptice în colecistectomia laparoscopică--factor de risc pentru leziuni biliare.
The absence of haptic perception in laparoscopic cholecystectomy--risk factor for biliary lesions

Vintiă, D ; Neacşu, C N ; Popa, P ; Târcoveanu, E ; Georgescu, St O

Chirurgia (Bucharest, Romania : 1990), 2009, Vol.104(1), pp.31-6

ISSN: 1221-9118 ; PMID: 19388566 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vintila, D
  2. Vintiă, D
  3. Georgescu, So
  4. Popa, P
  5. Tarcoveanu, E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...