skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Romanian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOSIREA IMIGRANTILOR ROMANIA ÎN SPANIA - O "ÎNTOARCERE A ÎMPARATULUI TRAIAN"

Resa, Antonio ; Mihaila, Ileana

Revista Romana de Sociologie, 2015, Vol.26(5/6), pp.365-386 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12249262 ; E-ISSN: 23928549

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mihaila, Ileana
  2. Resa, Antonio

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...