skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Romanian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ţiganii și tătarii cu statut de dependenţă din Ţara Moldovei în secolele XIV–XV: izvoare și istoriografie

Oprea, Ecaterina

Revista de Etnologie şi Culturologie, 2016, Vol.XX(2), pp.115-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1857-2049 ; E-ISSN: 2537-6152

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Oprea, Ecaterina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...