skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Romanian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saracie, dreptate si fiscalitate globala

Nitu, Ciprian

Sfera Politicii, Sep/Oct 2012, Vol.20(5), pp.136-145,182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12216720

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developmentalismul - o noua abordare în aria politicii comparate

Soroiu, Crina

Sfera Politicii, Jul-Oct 2014, Vol.22(4/5), pp.14-21,260 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12216720

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign Aid as Globalization and Induced Investigative Journalism Practice in Nigeria

Oyedele, Joseph

Acta Universitatis Danubius. Communicatio, 2018, Vol.12(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18447562 ; E-ISSN: 20690398

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implicaţiile adoptării IFRS asupra investiţiilor străine directe în cadrul ţărilor sărace

Pricope, Cătălina

Audit Financiar, 2017, pp.137-149,218-229 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15835812 ; DOI: 10.20869/AUDITF/2017/146/218

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...